SläcksystemSläcksystem med Inertgasen IG-55

EX-55 är ett så kallat inertgassystem, vilket innebär att den primära släckfunktionen är syrehaltsänkning.

Kontakta oss
Produktbeskrivning

Släckgasen i EX-55 består av Argon och Kväve till lika delar. Denna gasblandning är ett effektivt släckmedel som släcker bränder utan fara för människor, miljö, materiel eller utrustningar.

EX-55 är ett så kallat inertgassystem, vilket innebär att den primära släckfunktionen är syrehaltsänkning.

Den släckgas som används i EX-55 släcksystem är en 50 % – 50 % blandning av Kväve och Argon – mera känd under sitt generiska namn IG-55. Både Kväve och Argon är naturliga ämnen i vår atmosfär och IG-55 har därför ingen negativ påverkan på ozonskiktet, växthuseffekten är noll och livslängden i atmosfären är naturlig. Släckgasen förvaras i högtryckscylindrar till ett maximalt tryck av 200 alt. 300 bar vid 15C. Vid en aktivering behöver IG-55 mycket lite eller inget saneringsarbete, vilket gör det speciellt attraktivt för applikationer där skador från andra typer av släckmedel eller släckmetoder är oundvikliga.

IG-55 släcker branden genom att reducera syrenivån till den nivå där branden inte kan fortgå.
IG-55 är mest effektiv när den används som släcksystem i slutna utrymmen eller i sådana utrymmen som stänger ventiler och spjäll innan gasen strömmar ut och därmed kvarhåller koncentrationen av släckgas så länge som möjligt.
Vid släckning av en brand med IG-55 uppkommer ingen mätbar sönderspjälkning, det bildas inga giftiga gaser eller frätande ämnen, annat än de som redan bildats vid förbränning av material i utrymmet. Ett typisk IG-55 släcksystem är designat för att bibehålla en syrenivå på mellan 10 % till 15 % efter aktivering. Branden kan inte fortsätta att brinna vid denna syrenivå, kvarvarande personer kan fortfarande andas normalt och de har tillräckligt med tid på sig för att lämna rummet, förutsatt att det inte finns något annat i rummet som har brunnit och utsöndrat något giftigt ämne innan släcksystemet aktiverats och uppnått släckande koncentration.
IG-55 kan vädras ut från det skyddade utrymmet genom enkel ventilationsutrustning efter en aktivering.

IG-55 är en klar, icke ledande gas, som efter en aktivering inte lämnar några rester eller ”dimma” i det skyddade utrymmet. IG-55 är relativt luktfritt, dock kan någon lukt uppkomma genom/från det material som har blivit angripet av elden.

Läs mer
Läs mindre
Produktdokument
EX55 broschyrPDF
Teknisk beskrivning
Kemisk formel
50 % N2 och 50 % AR
Molekylvikt
33,95 g/mol
Släckmetod
Syresänkande
Kokpunkt
-196 C
Fryspunkt
-189 C
NOAEL
43%
LOAL
52%
Livslängd i atmosfären
0
ODP
0
GWP
0
Miljö

Inerta släcksystem är ofarligt för liv, egendom och miljö • Samtliga beståndsdelar finns naturligt i den luft vi andas. • Inga farliga omvandlings- eller nedbrytningsprodukter bildas och gasen skadar inte atmosfären eller ozonskiktet. • Efter utlösning återgår beståndsdelarna i gasblandningen till sin naturliga plats i luftens kretslopp. • Gasblandningen är ren och torr. Den leder inte ström och saknar korrosiva egenskaper. • Koldioxidinblandningen i IG-541 ökar andningsfrekvensen vilket kompenserar kroppen för den sänkta syrehalten.