Skip to main content

Aspirerande brandlarmsystem analyserar omgivningsluften

Aspirerande brandlarm övervakar och säkrar snabbt och kontinuerligt din miljö.

Aspirerande brandlarmsystem analyserar omgivningsluften för rökpartiklar via ett rörsystem. Vid större anläggningar så som tunnlar, stora datorhallar eller lager, där punktdetektering med konventionella rökdetektorer kan vara svårt eller omöjligt, då kan aspirerande samplingssystem vara optimalt för att lösa uppgiften.

Enkel, diskret och snabb installation

Aspirerande detektion används istället för konventionella detektorer i exempelvis elrelaterade lokaler, datorhallar, kyrkor, kulturbyggnader och andra. Aspirerande detektion kan även medföra betydligt enklare och snabbare installation jämfört med konventionella detektorer.

Aspirerande rökdetektion är extremt känslig för rök och kan också skilja rök från damm och är därför snabbare än rökdetektorer. I extrema miljöer – som smutsiga miljöer, kalla miljöer, stora volymer som lager och höga utrymmen som atrier – kanske punktdetektorer inte alltid upptäcker brand tidigt nog för att undvika allvarliga skador. För dessa miljöer krävs en annan lösning – till exempel aspirerande rökdetektion.

Det är viktigt att komma ihåg att aspirerande brandlarmsystem är en tekniskt avancerade lösningar som kräver noga planering och installation av utbildade tekniker. Det är bäst att rådgöra med en brandingenjör eller en auktoriserad brandlarminstallatör för att fastställa den bästa användningen för aspirerande brandlarmsystem i en given situation.

 • Aspirerande detekteringssystem för krävande miljöer

  Aspirerande detekteringssystem för krävande miljöer

  Ett aspirerande detekteringssystem är mycket lämplig att välja i krävande miljöer exempelvis. datorhallar, elverk och ömtåliga kulturbyggnader där en smidig installation krävs, samtidigt som man har krav på tidig detektering av partikelförändringar i luften orsakade av brand.

  Jag besvarar dina frågor!

  Du är alltid välkommen att kontakta mig för mer information och/eller offertförfrågan.

  Jonas Engman, Försäljningschef
  jonas.engman@exting.se
  070 817 37 10

  Översikt aspirerande detektorer

  Certifierad Anläggarfirma Brandlarm och kompletta släcksystem

  Exting AB är Certifierad Anläggarfirma Brandlarm, Gassläcksystem, F-gas samt Vattendimma högtryck, vilket innebär att vi har dokumenterad kompetens för installationer av kompletta släcksystem och brandlarm.

  För att vi ska kunna upprätthålla vår certifiering krävs både att vi årligen kontrolleras av SBSC och att vi har en Sakkunnig som är av SBSC Certifierad Behörig Ingenjör Gassläcksystem (BIG) och en Sakkunnig som är av SBSC Certifierad Behörig Ingenjör Brandlarm (BIB) samt en Sakkunnig som är av SBSC Certifierad Behörig Ingenjör Vattendimma (BID).

   

  Fakta om Aspirerande brandlarmsystem

  Ett aspirerande brandlarmsystem är en avancerad teknologi som används för att upptäcka och larma om brand i tidigt skede. Systemet är utformat för att ge en snabb och tillförlitlig detektion av brand och kan användas i både små och stora byggnader.

  Det aspirerande brandlarmsystemet fungerar genom att mäta kontinuerligt luftprover från olika områden i byggnaden. Detta görs med hjälp av luftprovtagare som är placerade strategiskt runt om i lokalerna. Proverna analyseras sedan av systemet för att upptäcka eventuella brandgaser eller andra tecken på brand.

  En av fördelarna med aspirerande brandlarmsystem är dess förmåga att detektera bränder tidigt. Eftersom systemet kontinuerligt övervakar luften kan det upptäcka bränder även innan de har börjat sprida sig och orsakat synliga eller kännbara tecken på brand. Detta gör det möjligt att vidta åtgärder i ett mycket tidigt skede för att minimera brandskador och säkerställa snabb utrymning.

  En annan fördel med aspirerande brandlarmsystem är dess känslighet för rökdetektion. Systemet kan upptäcka minimala mängder av rök och brandgaser, vilket ger en hög grad av tillförlitlighet i att detektera bränder i tidigt skede. Detta är särskilt viktigt i byggnader där det kan finnas långsam brinntid för exempelvis brand i isolering eller andra material.

  Ytterligare en fördel med aspirerande brandlarmsystem är dess kapacitet att minska antalet falsklarm. Systemet är designat för att kunna skilja på rök från en brand och vanlig förorening eller damm i luften. Detta minskar risken för onödiga utryckningar från räddningstjänsten och ökar användarvänligheten av systemet.

  Användningsområden för aspireande brandsystem

  • Stora och komplexa byggnader: Aspirerande brandlarmsystem kan användas i stora byggnader såsom köpcentrum, sjukhus, flygplatser och hotell. Dessa system kan övervaka flera mottagningsenheter och detektorer, och ger tidig detektion av rök eller brand i olika områden av byggnaden.

  • Kritiska infrastrukturer: Aspirerande brandlarmsystem är idealiska för att skydda kritiska infrastrukturer såsom datacenter, kraftverk, telekommunikationscentraler och fängelser. Dessa platser kräver hög tillförlitlighet och snabb detektion av brand för att förhindra eller begränsa potentiell skada.

  • Kyla och frysutrymmen: I kyllager och frysutrymmen kan konventionella branddetektorer vara känsliga för kondens och snabbt svalnade brandröken. Aspirerande system kan övervaka dessa miljöer och ge tidig detektion av eventuella brandhändelser.

  • Renrum och laboratorier: I miljöer som renrum och laboratorier är det viktigt att ha tidig varning vid eventuell brand för att skydda känslig utrustning och förhindra spridning av farliga kemikalier eller ämnen. Aspirerande brandlarmsystem kan övervaka dessa områden och ge snabb detektion av rök eller brand.

  • Historiska eller kulturella byggnader: Byggnader med kulturellt eller historiskt värde kan vara mycket svåra att ersätta om de skadas eller förstörs av brand. Aspirerande brandlarmsystem kan installeras på ett diskret sätt för att bevara byggnadens ästetik samtidigt som de erbjuder kraftfull och tillförlitlig branddetektion.

  • Miljöer med hög luftförorening: I industrier eller andra miljöer där det kan finnas hög luftförorening eller avgaser kan konventionella branddetektorer vara mindre effektiva. Aspirerande brandlarmsystem kan användas för att övervaka dessa områden och ge tillförlitlig detektion av rök och brand i luften.

  Service och underhåll av aspirerande släcksystem

  Exting tar fullt ansvar för de anläggningar vi designar och installerar genom att också erbjuda serviceavtal till våra kunder. Vi erbjuder alltid serviceavtal för alla anläggningar vi installerar och kan även åta oss service av anläggningar andra företag har byggt. För att säkerställa att en anläggnings funktion och drift måste den underhållas och genomgå nödvändig service löpande.