Skip to main content

Släcksystem med Inertgas IG-01

EX-01 släcksystem med 100% Argon

Den släckgas som används i EX-01 släcksystem är 100% Argon – mera känd under sitt generiska namn IG-01. Argon är ett naturlig ämne i vår atmosfär och IG-01 har därför ingen negativ påverkan på ozonskiktet, växthuseffekten är noll och livslängden i atmosfären är naturlig.

Släckfunktion

IG-01 släcker branden genom att reducera syrenivån till den nivå där branden inte kan fortgå. IG-01 är mest effektiv när den används som släcksystem i slutna  utrymmen eller i sådana utrymmen som stänger  ventiler och spjäll innan gasen strömmar ut och  därmed kvarhåller koncentrationen av släckgas så länge som möjligt.

Användningsområden

System finns som rumsskydd EX-01.

Fördelar med EX-01

Vid släckning av en brand med IG-01 uppkommer ingen mätbar sönderspjälkning, det bildas inga giftiga gaser eller frätande ämnen, annat än de som redan bildats vid förbränning av material i utrymmet.

IG-01 kan vädras ut från det skyddade utrymmet genom enkel ventilationsutrustning efter en aktivering.

 • IG-01 är en klar, icke ledande gas, som efter en aktivering inte lämnar några rester eller ”dimma” i det skyddade utrymmet. IG-01 är relativt luktfritt, dock kan någon lukt uppkomma genom/från det material som har blivit angripet av elden.

  Miljöpåverkan

  Inerta släcksystem är ofarliga för liv, egendom och miljö • Samtliga beståndsdelar finns naturligt i den luft vi andas. • Inga farliga omvandlings- eller nedbrytningsprodukter bildas och gasen skadar inte atmosfären eller ozonskiktet. • Efter utlösning återgår beståndsdelarna i gasblandningen till sin naturliga plats i luftens kretslopp. • Gasblandningen är ren och torr. Den leder inte ström och saknar korrosiva egenskaper. • Koldioxidinblandningen i IG-01 ökar andningsfrekvensen vilket kompenserar kroppen för den sänkta syrehalten.

  Exting strävar efter att utveckla sig inom området miljö med en minsta målsättning att följa gällande lagstiftning, men även genom att kontinuerligt förbättra produkter och rutiner för att minimera företagets miljöpåverkan.

  Alla beståndsdelar i en inertgas finns naturligt i luften vi andas.

  Service och underhåll av gassläcksystem

  Exting tar fullt ansvar för de gassläckanläggningar vi designar och installerar genom att också erbjuda serviceavtal till våra kunder. Vi erbjuder alltid serviceavtal för alla anläggningar vi installerar och kan även åta oss service av anläggningar andra företag har byggt. För att säkerställa att en gassläckanläggnings funktion och drift måste den underhållas och genomgå nödvändig service löpande.