Skip to main content

Släcksystem med Släckgas FM-200

EX-200 med släckgas FM-200

EX-200 med släckgas FM-200 är en kondenserbar gas som förekommer med olika handelsnamn som t.ex. HFC 227ea, FE 227 med flera, men heter egentligen heptafluoropropan (CF3CHFCF3). Den beskrivs vanligast som en luktfri och färglös gas som är icke ledande. Gasen lagras som en vätska och förvaras under tryck.

Släckfunktion

Vid släckning av en brand är FM-200 en aktiv gas. Den påverkar inte syrehalten i luften utan bekämpar elden genom en fysisk och en kemisk funktion. Enkelt uttryckt så tar gasen bort energin ur elden som då inte kan brinna vidare. Detta ger en bättre släckeffekt på elden och återantändningsrisken är mindre än vid släckning med hjälp av syrereducering.

Användningsområden

Användningsområdena är till alla typer av elektronikutrymmen och utrymmen med känslig utrustning där det kan uppstå lågenergibränder.

Fördelar med EX-200

Fördelen med EX-200 är snabbheten vid släckning, den är minimalt utrymmeskrävande och säker för både människor och utrustning!

 • EX-200 som skydd i datahall. FM-200 gasen lagras flytande, varför den kräver mycket liten lagringsvolym. Detta gör att brandsläcksystemet inte inkräktar på områdets normala användande. Designkoncentrationen i Europa skall vara 8,5 % och vid en jämförelse med andra släckgaser syns tydligt skillnaden i lagringsutrymme.

  Teknisk beskrivning

  Kemisk formel: Heptafluoropropan, (CF3CHFCF3).
  Kokpunkt: -16,36 C
  Kritisk temperatur: 101,7 C
  GWP – värde: 3220
  Släckmetod: Primär släckfunktion genom avkylning
  Fryspunkt: -131 C
  Kritisk volym: 0,61 L/kg
  LC 50: >800 000 ppm

  Miljöpåverkan

  Vid användning av släckgasen FM-200 ser Exting alltid till att minsta möjliga miljöpåverkan uppstår vid installation, service och utbyten och att vi alltid utför sådant med för ändamålet certifierad personal. Då Exting i huvudsak verkar inom brandskyddsområdet med mottot liv, egendom och miljö ser vi det som en självklarhet att medverka till en ekologisk hållbar utveckling. Exting har målet att ha mycket goda kunskaper inom företaget för att kunna vägleda entreprenörer, inhyrd personal och kunder vid inköp och installationer för att få en så låg miljöpåverkan som möjligt. 

  Exting strävar efter att utveckla sig inom området miljö med en minsta målsättning att följa gällande lagstiftning, men även genom att kontinuerligt förbättra produkter och rutiner för att minimera företagets miljöpåverkan.

  Vid användning av FM-200 använder Exting alltid särskilt certifierad personal för att säkerställa miljön. FM-200 har ingen påverkan på ozonlagret, men har ett högre GWP-värde än FK-5-1-12.

  Service och underhåll av gassläcksystem

  Exting tar fullt ansvar för de gassläckanläggningar vi designar och installerar genom att också erbjuda serviceavtal till våra kunder. Vi erbjuder alltid serviceavtal för alla anläggningar vi installerar och kan även åta oss service av anläggningar andra företag har byggt. För att säkerställa att en gassläckanläggnings funktion och drift måste den underhållas och genomgå nödvändig service löpande.