Skip to main content

Släcksystem med Inertgas IG-55

EX 55 släcksystem med Inertgasen IG-55

Släckgasen i EX-55 består av Argon och Kväve till lika delar. Denna gasblandning är ett effektivt släckmedel som släcker bränder utan fara för människor, miljö, materiel eller utrustningar.

Släckfunktion

IG-55 släcker branden genom att reducera syrenivån till den nivå där branden inte kan fortgå.

IG-55 är mest effektiv när den används som släcksystem i slutna utrymmen eller i sådana utrymmen som stänger ventiler och spjäll innan gasen strömmar ut och därmed kvarhåller koncentrationen av släckgas så länge som möjligt.

IG-55 är en klar, icke ledande gas, som efter en aktivering inte lämnar några rester eller ”dimma” i det skyddade utrymmet. IG-55 är relativt luktfritt, dock kan någon lukt uppkomma genom/från det material som har blivit angripet av elden.

Användningsområden

Vid en aktivering behöver IG-55 mycket lite eller inget saneringsarbete, vilket gör det speciellt attraktivt för applikationer där skador från andra typer av släckmedel eller släckmetoder är oundvikliga.

Fördelar med EX-55

Vid släckning av en brand med IG-55 uppkommer ingen mätbar sönderspjälkning, det bildas inga giftiga gaser eller frätande ämnen, annat än de som redan bildats vid förbränning av material i utrymmet.

 • Installation av ett större EX-55 släcksystem med släckgasen IG-55. IG-55 skyddar och släcker brand genom att sänka syrehalten.

  Miljöpåverkan

  Inerta släcksystem är ofarliga för liv, egendom och miljö • Samtliga beståndsdelar finns naturligt i den luft vi andas. • Inga farliga omvandlings- eller nedbrytningsprodukter bildas och gasen skadar inte atmosfären eller ozonskiktet. • Efter utlösning återgår beståndsdelarna i gasblandningen till sin naturliga plats i luftens kretslopp. • Gasblandningen är ren och torr. Den leder inte ström och saknar korrosiva egenskaper. • Koldioxidinblandningen i IG-55 ökar andningsfrekvensen vilket kompenserar kroppen för den sänkta syrehalten.

  Exting strävar efter att utveckla sig inom området miljö med en minsta målsättning att följa gällande lagstiftning, men även genom att kontinuerligt förbättra produkter och rutiner för att minimera företagets miljöpåverkan.

  Alla beståndsdelar i en inertgas som IG-55 finns naturligt i luften vi andas.

  Service och underhåll av gassläcksystem

  Exting tar fullt ansvar för de gassläckanläggningar vi designar och installerar genom att också erbjuda serviceavtal till våra kunder. Vi erbjuder alltid serviceavtal för alla anläggningar vi installerar och kan även åta oss service av anläggningar andra företag har byggt. För att säkerställa att en gassläckanläggnings funktion och drift måste den underhållas och genomgå nödvändig service löpande.